2016-04-14 Zakup paliw

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Odpowiedzi na zapytania nr 1

Odpowiedzi na zapytania nr 2

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia