2016-12-16 Ochrona mienia MPGK Sp. z o.o w Zgorzelcu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA